بازدید مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان وکارشناس دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان فنی و حرفه ای کشوراز مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان چابهار

در راستای آشنایی با تجهیزات و امکانات مراکز آموزش فنی و حرفه ای مستقر در شهرستانهای استان جهانتیغی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان و پارسائیان کارشناس دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان فنی و حرفه ای کشور از مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان چابهار بازدید بعمل آوردند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ اولیایی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان چابهار از بازدید محمد جهانتیغی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ، پارسائیان کارشناس دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان فنی و حرفه ای کشورحسن زهی معاون مالی و پشتیبانی اداره کل و منتظمی مسئول آموزش اداره کل از مراکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران و برادران این شهرستان خبر داد .
جهانتیغی در این بازدید تصریح کرد : برنامه ریزی برای گسترش شاخه ها و رشته های آموزشی مرتبط با صنایع دریایی بازار محور افق نوینی پیش روی ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان استان قرار خواهد داد .
پارسائیان کارشناس دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان فنی و حرفه ای کشورنیز بیان داشت : شناسایی ظرفیت ها و بستر سازی برای ارائه آموزشهای مرتبط با شرایط بومی منطقه و نیز ارائه آموزشها در سکونتگاه های غیر رسمی و روستاها مهمترین عوامل در حل معضل بیکاری در استان است .
اولیایی اذعان داشت : در این بازدید تجهیزات و امکانات آموزشی کارگاه های مراکز خواهران و برادران مورد ارزیابی قرار گرفت و مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بر لزوم کیفیت بخشی و گسترش بیش از پیش آموزشهای مهارتی در نقاط دور افتاده و محروم تاکید کرد.