نامگذاری خیابان مهارت در شهرستان ایرانشهر استان سیستان وبلوچستان

نامگذاری خیابان مهارت در شهرستان ایرانشهر استان سیستان وبلوچستان

خیابانی در شهرستان ایرانشهراستان سیستان وبلوچستان  به نام مهارت نامگذاری شد. با تلاش و پیگیری های پاستار سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای ایرانشهر  از طریق شورای شهر این شهرستان ، خیابان مقابل مرکز فیمابین بلوار خلیج فارس ( شهید فتحی محمد مرادی )به نام خیابان مهارت نامگذاری ونصب تابلوشد.photo_2017-05-18_11-24-14