مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای سیستان وبلوچستان با برنامه مردم ومسئولین رادیو مصاحبه زنده انجام خواهد داد .

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای سیستان وبلوچستان با برنامه مردم ومسئولین رادیو مصاحبه زنده انجام خواهد داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی ووحرفه ای سیستان وبلوچستان محمد جهانتیغی ظهر روز ۹۵/۳/۹   ساعت ۱۳ با رادوی استانی برنامه مردم ومسئولین مصاحبه زنده خواهد داشت .

گفتنی ست تمامی کارآموزان میتوانند از طریق شماره رادیویی ۳۳۲۲۴۰۸۰نظر وپیشنهادات خود را در مورد آموزشهای فنی وحرفه ای اعلام نمایند .