بازدید آموزشی دانشجویان مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان از شرکتهای صنایع تولیدی گرانول

بازدید آموزشی دانشجویان مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان از شرکتهای صنایع تولیدی گرانول

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان دانشجویان رشته برق صنعتی این مرکز به منظور آشنایی بیشتر با محیط کار واقعی از شرکت صنایع تولیدی گرانول لوله و اتصالات حجت امین شهرستان زاهدان بازدید به عمل آوردند.

.در این بازدید دانشجویان با شغل مورد نظر،جریان کار و فعالیتها ، مواد و تجهیزات، ابزارآلات و ماشین آلات مربوطه آشنا شدند..