امشب تمام آینه ها را صدا کنید گاه اجابت است رو به سوی خداکنید

امشب تمام آینه ها را صدا کنید گاه اجابت است رو به سوی خداکنید.

shabhay-ghadr-1.gif