معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: آموزشهای مهارتی در جهان از ١٨ به ۴٢ درصد افزایش یافت

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:
آموزشهای مهارتی در جهان از ١٨ به ۴٢ درصد افزایش یافت

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: آموزش های مهارت در جهان از ١٨درصد طی سال های ٢٠٠٩تا٢٠١١ به ۴٢ درصد در سال های ٢٠١۵ تا ٢٠١٧ افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، روز چهارشنبه در نخستین گردهمایی سفیران مهارت آموزی بازنشستگان کشوری که به مدت دو روز در محل هتل المپیک برگزار می شود،افزود:آموزش های مهارت برای همه کشورها لازم است.

وی ادامه داد :آموزش های مهارت می تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد،مهارت ها را بروز رسانی کند ،دستیابی به اهداف سند چشم انداز و اسناد بین المللی را فراهم کند و در نهایت موجب توسعه همه جانبه و رشد پایدار می شود.

وی رویکرد توسعه پایدار را هماهنگی مشاغل با حفظ محیط زیست دانست.

موسوی ضرورت های آموزشی ،اجتماعی فناوری و اقتصادی را لازمه مهارت آموزی دانست.

وی در بخشی دیگر از سخنرانی خود به موضوع بازنشستگی پرداخت و گفت:فرد بازنشسته پس از بازنشستگی می تواند به افول و یا آن را مرحله ای برای حرکت بعدی بداند.

موسوی تاکید کرد :بازنشستگان باید از تجارب خود برای نقطه شروع حرکتهای بعدی استفاده کند.

وی آموزش های مهارتی را نظیر پلی دانست که می تواند افراد را برای حضور در بازار کار و یا شروع یک فعالیت اقتصادی اماده کند

علی موسوی با بیان اینکه آموزشهای مهارتی باید سفارش پذیر شوند گفت:این به معنای منطبق کردن آموزش ها با نیازهای بازار کار است.

وی نهادهایی که می توانند تامین کننده مالی برای فعالیت اقتصادی باشند را صندوق کارآفرینی امید،بانک های توسعه تعاون و رفاه،موسسات مالی و سایر بانک ها عنوان کرد.

معاون آموزش سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور ادامه داد :همچنین آموزش های مهارت از سوی بخش های دولتی و خصوصی،جوار دانشگاه ،پایگاه های روستایی و عشایری ،آموزش های مجازی و شبیه سازی ها انجام شود

موسوی گفت: آموزش های مهارت می تواند موجب افزایش بهره وری و اثربخشی شود.

وی در پایان افزود: توسعه پایدار به انسان های توسعه یافته نیاز دارد و انسان توسعه یافته کسی است که بتواند به اشتغال کمک کند و کسی می تواند به اشتغال کمک کند که مهارت انجام کار را داشته داشته باشد.