بازدید آموزشی کارشناس آموزش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ازکارگاههای ثابت وسیار مراکزآموزش فنی وحرفه ای چابهار و کنارک

کارشناس آموزش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ازکارگاههای ثابت وسیار مراکز آموزش فنی وحرفه ای چابهار و کنارک بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ برطبق این گزارش میرشکاری کارشناس واحد آموزش اداره کل در راستای ارزیابی میدانی و نظارت آموزشی از کارگاههای مذکور بازدید کرد و ضمن بازدید و ارزیابی کارگاهها به بیان نقاط قوت و ضعف کارگاههاپرداخت .
این گزارش می افزاید : در ادامه این بازدید معینی زاده سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای کنارک ضمن ارایه گزارش خواستار مساعدت وتعامل بیشترواحد آموزش اداره کل استان در جهت حل مشکلات ورسیدن به اهداف اموزشی مراکز گردید .