دربازدید سرپرست اداره کل از کارگاه های مهارت آموزی در زندان مطرح شد : دستیابی به اشتغال مولد از طریق مهارت آموزی مهمترین راه بازگشت زندانیان به اجتماع است .

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان با حضور مدیرکل امور زندان واقدامات تامینی وتربیتی استان از کارگاه های مهارت آموزی فنی و حرفه ای مرکز سیدالشهدا در زندان بازدید بعمل آورد و دستیابی به اشتغال مولد از طریق مهارت آموزی را مهمترین راه بازگشت زندانیان به اجتماع عنوان کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ مهرداد جهاندیده سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در خلال بازدید از کارگاه های مهارت آموزی فنی و حرفه ای مرکز سیدالشهدا در زندان بر ضرورت برگذاری دوره های مهارتی منجر به اشتغال برای زندانیان در راستای کمک به آنها برای بازگشت به اجتماع تأکید کرد.
جهاندیده تاثیر آموزشهای فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال را یکی از راههای موثر در بازپروری زندانیان دانست و تصریح کرد : حضور مددجویان در دوره های آموزشی بازار محور که دارای بازار کار مناسبی هستند ، نقش بسیار موثری در افزایش اشتغال مولد و کاهش آسیب های درون زندان را در پی خواهد داشت.
در این بازدید آقای بابایی مدیرکل زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی استان ضمن قدردانی از فعالیت های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، خواستار تقویت همکاری مشترک این دومجموعه گردید .