بازدید رئیس اداره کاروتعاون ورفاه اجتماعی شهرستان زابل ازتعاونی تولیدی وکارگاه مهارت اموزی درمحیط کارواقعی مرکزآموزش فنی وحرفه ای خواهران این شهرستان

رئیس اداره کاروتعاون ورفاه اجتماعی شهرستان زابل ازتعاونی تولیدی وکارگاه مهارت آموزی درمحیط کارواقعی مرکزآموزش فنی وحرفه ایخواهران این شهرستان بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ خانم آزادی خواه رئیس مرکزآموزش فنی وحرفه ای خواهران شهرستان زابل ضمن تبریک هفته تعاون در تشریح این خبرگفت : در راستای تحقق حمایت ازکالای ایرانی و ترویج فرهنگ مهارت آموزی حمایت ازتوسعه مشاغل خانگی همچنین حمایت ازتولیدکنندگان بویژه مهارت آموختگان مراکزآموزش فنی وحرفه ای ازمسیرتخصیص اعتباروارائه تسهیلات کم درصدتوام باکاهش بروکراسی اداری حائز اهمیت است .
وی درادامه از مقوله مهارت آموزی بعنوان یک راهکار برون رفت از بیکاری درشرایط فعلی منطقه یادکرد و تاکید نمود باحمایت ازکارآموزان مهارت آموخته و ارائه تسهیلات به آنان میتوان به توسعه اشتغال بویژه مشاغل خانگی پرداخت چراکه مشاغل خانگی باعث ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه های مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خواهدشد.
رئیس اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی این شهرستان نیز دراین بازدید اظهار داشت : ابتدا ازمرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران درخصوص تخصیص فضای مازاداین مرکزبه تعاونی تولیدی که خودزمینه سازبستراشتغال قریب ۲۰۰ نفرگردیدتقدیرنمود
مجتبی زاده میر ضمن تاکید بر لزوم توسعه تعاونی ها در راستای ایجاد انگیزه وحمایت از مهارت آموختگان معرفی شده ازسوی مراکز آموزش فنی وحرفه ای این شهرستان و همچنین با هدف ایجاد مشاغل خانگی برپیگیری ویژه و ارائه تسهیلات کم بهره قول مساعدداد.