گزینش ۹۲ نفر از متقاضیان امریه سربازی در سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور انجام شد

اجرای فرآیند گزینش ۹۲ نفر از متقاضیان امریه سربازی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و به نقل از دفتر گزینش این سازمان، ۹۲ نفر از سربازان متقاضی فعالیت در مراکز آموزشی تابعه ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استانی توسط دفتر منابع انسانی و پشتیبانی به دفتر گزینش سازمان معرفی شدند.

این گزارش می افزاید: دفتر گزینش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور فرآیند گزینش ۹۲ نفر متقاضیان امریه سربازی معرفی شده را پس از برنامه ریزی و با هدف تسریع انجام گزینش و با استفاده ظرفیت های داخلی این دفتر انجام داد.

بنا بر این گزارش، بررسی صلاحیت نیروهای قراردادی برای تمدید قرارداد در سال ۱۳۹۸  از مهرماه سال جاری در دفتر گزینش آغاز شده و در حال انجام است.