بازدیدمدیرکل اموربانوان وخانواده دراستانداری ازکارگاههای آموزشی سیار و حاشیه شهر مرکزاموزش فنی وحرفه ای خواهران شهرستان زابل

مدیرکل اموربانوان وخانواده استانداری وهمچنین هیئت همراه ازکارگاههای آموزش درسکونتگاههای غیررسمی وسیار بویژه کارگاه اموزشی پایگاه خدمات اجتماعی ـمرکزاموزش فنی وحرفه ای۲۶ خواهران شهرستان زابل بازدیدبعمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان وبلوچستان؛ خانم آزادیخواه رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران شهرستان زابل از بازدیدخانم فاضلی مدیرکل دفتراموربانوان وخانواده استانداری ازکارگاهها و نمایشگاه واقع درحاشیه شهرـ هیرمندشمالی خبر داد .
آزادیخواه افزود :درحاشیه این بازدیدخانم فاضلی به تعداد۱۰۰ نفرازاین مهارت آموختگان قول ارائه وام خوداشتغالی داد . وی تصریح کرد:درراستای ترغیب وتشویق مهارت اموختگان به انجام فعالیتهای بیشترکارافرینی قول اهدا ۲ دستگاه چرخ خیاطی دادند.