نشست صمیمی بانوان موسس اموزشگاه های آزاداستان سیستان وبلوچستان با مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری

بانوان موسس آموزشگاه های آزاد استان درراستای بررسی مشکلات پیش رو نشست صمیمی را با مدیرکل دفتر امور بانوان وخانواده استانداری برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان وبلوچستان ؛این نشست با حضورآقایان شهریاری معاون اداره کل ،نصیری رئیس اموزشگاههای آزاد اداره کل.سارانی رئیس کانون صنفی اموزشگاهای آزاد استان ، روسای مرکز یک و سه خواهران شهرستان زاهدان،روسای انجمن های صنفی ، موسسین ومربیان بخش خصوصی برگزارگردید .

سارانی رئیس کانون آموزشگاه های آزاد استان  در این نشست باتشریح اهداف وبرنامه های آموزشگاههای آزاد از نحوه فعالیت بخش خصوصی ورسالتهای آن در اجرای آموزش های مهارتی  به نقش آموزشگاه های آزاد پرداخت .

رئیس اداره مشارکتهای مردمی ضمن معرفی آموزشگاههای آزاد گفت :عملکرد سال ۹۶که بالغ بر دومیلیون و صد و هشتاد وهشت  هزارنفرساعت آموزش و عملکرد ۶ماهه اول سال جاری یک میلیون و دویست هزارنفر بوده است .

نصیری درادامه ضمن برشمردن مشکلات فراروی آموزشگاههای آزاد استان ازجمله مالیات بردرآمد،فضای استیجاری،عدم دریافت وام کم بهره درخواست واگذاری یک قطعه زمین به بخش خصوصی جهت همگام سازی مجتمع های آموزشی را مطرح کرد ونحوه اجرای آموزش وقراردادهایی که با بنیاد برکت وصندوق توسعه تعاون جهت ایجاد آموزش واشتغال وخرید تولیدات توسط شرکت پشتیبان انجام میشود را یاداور شد .

مدیرکل دفتراموربانوان وخانواده استانداری دراین نشست گفت:

زنان نقش مهمی درجامعه اسلامی دارند که این نقش بسیارپراهمیت واخلاق مدار و درراستای تحکیم خانواده حائز اهمیت است.

خانم فاضلی همچنین قول ۵۰فقره وام سه میلیونی از محل بانک مهرایران به  بانوان موسسین آموزشگاه آزاد ونیز پیگیری تمامی درخواستها را  داد.

گفتنی است درپایان این  نشست مقرر گردید جلساتی باهدف پیگیری درخواست ها و رفع موانع موجود دوره ای برگزار گردد .