اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در کمک رسانی به مناطق سیل زده تاکنون

اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در کمک رسانی به مناطق سیل زده تاکنون