سلیمان پاک سرشت: خلأ مقررات مرتبط با نظام آموزش فنی و حرفه‌ای