بازدید رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سرباز ،فرماندار و بخشدار مرکزی سرباز از کمپ ترک اعتیاد شهر سرباز

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سرباز به همراه سلیم کدخدا فرماندار ، محمدرضا کرد بخشدار مرکزی و تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان سرباز از کمپ ترک اعتیاد شهرستان راسک بمنظور توانمندسازی معتادین بهبود یافته جهت برگزاری دوره های مهارت آموزی در کمپ ترک اعتیاد بازدیدکردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای سیستان و بلوچستان ،عبدالحمید ناروئی رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان راسک در ارتباط با این بازدید گفت:در راستای توانمندسازی معتادین بهبود یافته،دوره های مهارت آموزی کوتاه مدت ویژه مددجویان کمپ ترک اعتیاد شهرستان سرباز توسط مربیان توانمند آموزش فنی و حرفه ای برگزار خواهد شد.

سلیم کدخدا فرماندار سربازدر این بازدید بیان داشت :آموزشهای مهارتی برای کاهش و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی در حوزه مواد مخدر انجام میشود که میتواند در بازگرداندن معتادین بهبود یافته به آغوش گرم خانواده،امیدواری به آینده و اشتغالزایی آنان نقش مهمی ایفا کنند.

محمدرضا کرد بخشدار مرکزی شهرستان سرباز هم در این بازدید با بیان اینکه توانمندسازی رمز حیات دوباره معتادین بهبود یافته است،اظهار داشت ترویج و گسترش آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای یکی از مهمترین راهبردهای صیانت از معتادان بهبود یافته است.