سرباز – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان