سوالات متداول – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان

سوالات متداول


1چگونه میتوانم سفا
جهت سفارش
2طرح هایی هستن؟
طرحهای ارایی
3 خارجی ساختمان نیز کاربرد دارند؟
این تأثیر مثتثنی نیست.
4آیا می توان
سیشبلرذشسیبذ
5 نیاز است؟
بر روی هر سطح صافی می توان نصب نمود.
6زمان تحویل چه مدت است؟
مدت زمن تحویل 20 روز کاری می باشد تمام نقاط کشور را می توانیم جهت ارسال پوشش هیم.
7 همکاری نماییم؟
ارتباط باشید.
fa فارسی
X