شناسنامه خدمات الکترونیک

  • صدور مجوز تاسیس آموزشگاه های آزاد و اعتبارسنجی و نظارت بر عملکرد آنها(۱۸۰۸۱۰۴۴۰۰۰)
  • نظارت بر اماکن آموزشگاه‌های آزاد(۱۸۰۸۱۰۴۴۱۰۰)
  • نظارت بر امور مربوط به  اطلاعات مدیران، موسسان و مربیان(۱۸۰۸۱۰۴۴۱۰۱)
  • صدور پروانه تاسیس آموزشگاه‌های آزاد(۱۸۰۸۱۰۴۴۱۰۲)
  • صدور ابلاغ مدیریت و مربی‌گری(۱۸۰۸۱۰۴۴۱۰۳)
  • برگزاری دوره های آموزشی مهارتی(۱۸۰۵۱۰۴۵۰۰۰)
  • برگزاری آزمونهای مهارتی(۱۸۰۵۱۰۴۶۰۰۰)
  • برگزاری مسابقات ملی مهارت(۱۸۰۵۱۰۴۷۰۰۰)
  • تهیه استانداردها و کتب آموزشی(۱۸۰۸۱۰۴۸۰۰۰)
  • مشاوره آموزشی و هدایت شغلی(۱۸۰۸۱۰۴۹۰۰۰)