رویکردهای حراست وظیفه مدار

 • نهادی قانون مند، مسئول و پاسخگو در مقابل تمامی اعمال و رفتار خود می باشد.
 • دارای نگاهی کلان، برنامه ای، دلسوزانه و آگاهی دهنده می باشد.
 • حفظ اسرار و آبروی همکاران را از اصلی ترین وظایف خود می داند.
 • کارکنان، کارشناسان، مدیران و مربیان را گران بهاترین ثروت جامعه می داند.
 • تفتیش عقاید و بازجویی افراد در حراست را ممنوع می داند.
 • تشخیص صحت و سقم گزارش های واصله را گام اول در اظهار نظر می داند.
 • شتاب در قضاوت را باعث تباهی حق می داند.
 • نفس انتقاد و پرسش را قدر می نهد و منتقد و پرسشگر را ارج می گذارد.
 • اصل بر اعتماد و برائت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
 • حریم زندگی خصوصی افراد را محترم می شمارد.
 • محیط را برای متخلفان نا امن می نماید.
 • خدمتگزار بی ادعای همکاران می باشد.