وظایف دفتر حراست

  • حفاظت پرسنلی
  • حفاظت اسناد
  • حفاظت فیزیکی
  • حفاظت IT