آموزش پرسنل حفاظت فیزیکی

شماره تلفن های ضروری
پلیس ۱۱۰ تماس رایگان
هلال احمر ۱۱۲
اوژانس ۱۱۵
اطلاعات انتظلمی ۱۱۶
خرابی تلفن ثابت ۱۱۷
اطلاعات تلفن ثابت ۱۱۸
اتفاقات برق ۱۲۱
اتفاقات آب ۱۲۲
آتش نشانی ۱۲۵
تاکسی ۱۳۳
هواشناسی ۱۳۴
شکایت از اورژانس ۱۹۰
شکایت از مخابرات ۱۹۵
شکایت نیروی انتظامی ۱۹۷

 

زیر منوی آموزش پرسنل حفاظت فیزیکی