رویکردهای حراست (وظیفه مدار)

 

 • نهادی قانونمند ،مسئول و پاسخگو در مقابل تمامی اعمال و رفتار خود می باشد.
 • دارای نگاهی کلان ،برنامه ای دلسوزانه و آگاهی دهنده می باشد.
 • حفظ اسرار و آبروی همکاران را از اصلی ترین وظایف خود می داند
 • کارکنان ،کارشناسان ،مدیران و مربیان را گرانبهاترین ثروت جامعه می داند.
 • تفتیش عقاید و بازجویی افراد در حراست را ممنوع می داند.
 • تشخیص صحت و سقم گزارش های واصله را گام اول در اظهار نظر می داند.
 • شتاب در قضاوت را باعث تباهی حق می داند.
 • نفس انتقاد و پرسش را قدر می نهد و منتقد و پرسشگر را ارج می گذارد.
 • اصل بر اعتماد و برائت است مگر خلاف آن ثابت شود.
 • حریم زندگی خصوصی افراد را محترم می شمارد.
 • محیط را برای متخلفان نامن می نماید.
 • خدمتگذار بی ادعای همکاران می باشد.

 

fa فارسی
X
Skip to content